Kerstfeest 2005


't Feest van vrede en genade
wordt ons vreugdevol bereid.
Christus' komen op de aarde
in een kille, donk're tijd,
vieren wij met blijde harten
want aan ons schonk Hij het licht
en dat tonen wij als godskind
met een feestelijk gezicht.

God zij ere! klonk het eenmaal
door een hemels eng'lenkoor
en die klank gaat heel de wereld
als een blijde mare door.
Hij, die eenzamen wil schragen,
hulpbehoevenden versterkt,
ook nog steeds in deze dagen
als de goede Herder werkt.

't Feest van vrede en genade
juicht nog in ons aller hart.
vrede zij u, moede zielen,
in uw diepe angst en smart.
Hij, die kwam en is zal komen.
't Is de rots waarop wij staan.

Met Hem dienend, worst'lend, strijdend
wij voorwaar ten hemel gaan!

Frits Deubel

home